MTV Canada: Sharlene vs. Austin, Pt. 3
Grupo Fantasma guide Sharlene Chiu around Austin.